Thanks Frixos , it worked fine!!!
Thanks for you too Simon!!!
>
>